25 พ.ค. 2019, 12:13 น.


ผู้เขียน หัวข้อ: แต่งรถอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย  (อ่าน 3509 ครั้ง)

ออฟไลน์ Admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 557
  • CBR650F.com
แต่งรถอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย
« เมื่อ: 24 ก.พ. 2015, 16:41 น. »
พอดีไปเจอมา น่าสนใจดีครับ ลองอ่านแล้วกลับไปเช็ครถทุกท่านนะครับว่าผิดตรงไหนบ้างรึเปล่า จะได้ไม่โดนจับเน่อ  :smile:

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์


พ.ศ. ๒๕๒๒[๑]
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ ๖  รถจักรยานยนตร์ต้องมีเครื่องสำหรับรถ ดังต่อไปนี้

(๑) โคมไฟดังต่อไปนี้ ที่มีกำลังไฟและความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด

(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล แสงขาวหรือเหลืองอ่อน จำนวนไม่เกิน ๒ ดวง ติดที่กึ่งกลางหน้ารถ สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร ในกรณีที่มี ๒ ดวง ต้องติดอยู่ในระดับเดียวกันและห่างจากแนวถึงกลางหน้ารถเท่ากันทั้งสองข้าง โคมไฟทุกดวงต้องให้แสงสีเดียวกัน

โคมไฟแสงพุ่งไกลจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้ายให้แสงสว่างด้วยเท่านั้น เว้นแต่เป็นการให้แสงสัญญาณชั่วขณะ

(ข) โคมไฟแสงพุ่งต่ำ แสงขาวหรือเหลืองอ่อน ที่ให้แสงสีเดียวกับโคมไฟแสงพุ่งไกล จำนวนไม่เกิน ๒ ดวง ติดที่กึ่งกลางหน้ารถ สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร ในกรณีที่มี ๒ ดวง ต้องติดอยู่ในระดับเดียวกันและห่างจากแนวกึ่งหน้ารถเท่ากันทั้งสองข้าง

โคมแสงพุ่งต่ำจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้ายให้แสงสว่างด้ายเท่านั้น

(ค) โคมไฟเลี้ยว ชนิดไฟกระพริบ แสงเหลือง ติดที่ด้านหน้า จำนวน ๒ ดวง และแสงเหลืองหรือแดง ติดที่ด้านท้ายจำนวน ๒ ดวง โดยให้ติดไว้ที่ข้างซ้ายและข้างขวา โคมไฟทุกดวงที่ติดที่ท้ายต้องให้แสงสีเดียวกัน แต่ละด้านติดอยู่ระดับเดียวกัน สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า๓๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร โคมไฟเลี้ยวทุกดวงที่อยู่ข้างเดียวกันต้องกระพริบพร้อมกันในขณะที่รถให้สัญญาณเลี้ยว

(ง) โคมไฟท้าย แสงแดง จำนวนไม่เกิน ๒ ดวง ติดอยู่ที่กึ่งกลางท้ายรถในระดับเดียวกัน สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร

(จ) โคมไฟหยุด แสงแดง จำนวนไม่เกิน ๒ ดวง ติดอยู่ที่กึ่งกลางท้ายรถในระดับเดียวกัน สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร โคมไฟหยุดถ้ารวมในโคมไฟท้ายจะต้องมีความสว่างมากกว่าความสว่างของโคมไฟท้ายนั้น และจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่ใช้ห้ามล้อเท่านั้น

(ฉ) โคมไฟส่องป้ายทะเบียนต้องให้แสงสว่างพร้อมกับโคมไฟท้าย

โคมไฟส่องป้ายทะเบียนต้องให้แสงสว่างพร้อมกับโคมไฟท้าย

(๒) แผ่นสะท้อนแสงสีแดง มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ข้อ ๒ (๒) ติดที่กึ่งกลางท้ายรถ สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร สามารถสะท้อนแสงเห็นได้ในเวลากลางคืนในระยะไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร

(๓) เครื่องมองหลัง ซึ่งเป็นกระจกเงา จำนวน ๒ ชุด ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ด้ายซ้ายและด้านขวาและห่างจากแนวกึ่งกลางหน้ารถเท่ากันทั้งสองข้าง ในที่ที่ผู้ขับรถสามารถมองเห็นภาพการจราจรด้านข้างและด้านหลังได้ทุกขณะอย่างชัดเจน

(๔) ห้ามล้อ ที่ใช้การได้ดี

(๕) แตร ชนิดเสียงเดียว ที่ดังพอสมควร

(๖) ท่อไอเสียพร้อมด้วยเครื่องระงับเสียง เฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ แบบสันดาปภายใน

(๗) เครื่องวัดความเร็ว ที่ใช้การได้ดี และต้องมีแสงสว่างทำให้สามารถอ่านความเร็วของรถในเวลากลางคืนได้

(๘)[๔] ระบบสตาร์ตเครื่องกำเนิดพลังงานพร้อมสวิตช์ที่เมื่อเครื่องกำเนิดพลังงานทำงานโคมไฟแสงพุ่งไกลตาม (๑) (ก) หรือโคมไฟแสงพุ่งต่ำตาม (๑) (ข) ต้องให้แสงสว่างพร้อมกับโคมไฟท้าย

 

ข้อ ๖/๑[๕]  นอกจากจะต้องมีเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถตามข้อ ๖ แล้ว รถจักรยานยนต์สาธารณะต้องมีเครื่องอุปกรณ์อันจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของคนโดยสาร ดังต่อไปนี้

(๑) ที่พักเท้าทั้งสองด้านของตัวรถ สำหรับให้คนโดยสารวางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

(๒) ฝาครอบโซ่หรือบังโซ่

(๓) ราวยึดเหนี่ยวที่ด้านท้ายหรือด้านข้างของตัวรถที่มีความมั่นคงแข็งแรง

(๔) แผ่นป้องกันความร้อนจากท่อไอเสีย ในกรณีเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีท่อไอเสียอยู่สูงกว่าที่วางเท้า

(๕) อุปกรณ์อื่นอันจำเป็นเพื่อความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด

 

ข้อ ๗  รถจักรยานยนตร์อาจมีเครื่องอุปกรณ์อื่นสำหรับรถได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) โคมไฟหรี่ แสงขาวหรือเหลืองอ่อน ที่มีกำลังไฟและความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด จำนวนไม่เกิน ๒ ดวง ติดอยู่กึ่งกลางหน้ารถ ในกรณีที่มี ๒ ดวง ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร โคมไฟทุกดวงต้องให้แสงสีเดียวกัน

โคมไฟหรี่จะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้ายให้แสงสว่างด้วยเท่านั้น

(๒) โคมไฟอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อนี้และข้อ ๖ (๑) ถ้าจะนำมาใช้ต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ

ที่มา krisdika.go.th
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ก.พ. 2015, 12:46 น. โดย Webmaster »

ออฟไลน์ Piyaporn

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
Re: แต่งรถอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18 เม.ย. 2016, 18:07 น. »
อย่า ใส่ท่อดัง

ออฟไลน์ Pichak Chittrakarnkloson

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
Re: แต่งรถอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 25 มิ.ย. 2016, 17:06 น. »
เดิมทุกอย่าง ยัง โดน ที่พักเท้า ^_^   :P   :P

ออฟไลน์ Sodata

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • sbobet
Re: แต่งรถอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 21 ต.ค. 2016, 11:17 น. »
แล้วถ้ารถพึ่งออกมาป้ายแดง นี้ควรทำยังไงครับ เพราะเห็นเคยมีคนโดนจับ

ออฟไลน์ Admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 557
  • CBR650F.com
Re: แต่งรถอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 25 ต.ค. 2016, 11:10 น. »
แล้วถ้ารถพึ่งออกมาป้ายแดง นี้ควรทำยังไงครับ เพราะเห็นเคยมีคนโดนจับ

ตามกฏหมายห้ามนำรถไม่มีทะเบียนมาวิ่งบนถนน แต่กรณีรถใหม่คุณตำรวจจะอนุโลมให้ แต่ต้องพกเอกสารซื้อขายไว้ด้วย

กรณีที่โดนจับ อาจจะโดนข้อหาหมั่นไส้ก็เป็นได้ครับ 555 ถ้ายังไงก็ลองคุยดีๆ ครับ ผมว่าตำรวจก็น่าจะเข้าใจ

ออฟไลน์ Slackerz

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
Re: แต่งรถอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 04 พ.ค. 2017, 14:33 น. »
แล้วถ้ารถพึ่งออกมาป้ายแดง นี้ควรทำยังไงครับ เพราะเห็นเคยมีคนโดนจับ

ตามกฏหมายห้ามนำรถไม่มีทะเบียนมาวิ่งบนถนน แต่กรณีรถใหม่คุณตำรวจจะอนุโลมให้ แต่ต้องพกเอกสารซื้อขายไว้ด้วย

กรณีที่โดนจับ อาจจะโดนข้อหาหมั่นไส้ก็เป็นได้ครับ 555 ถ้ายังไงก็ลองคุยดีๆ ครับ ผมว่าตำรวจก็น่าจะเข้าใจ

ข้อหาหมั่นไส้แบบนี้ก็ได้หรอ

ออฟไลน์ Cristofro

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
Re: แต่งรถอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 01 มี.ค. 2019, 14:16 น. »
แต่งเยอะผมว่าจะทำให้ขับได้ยากขึ้นน่ะ

 Kawasaki Z800 | Honda CBR650F & CB650F | Suzuki Gladius | Ninja-Thailand
© 2013-2014 www.cbr650f.com | All rights reserved | onefineday1998@gmail.com